Veiligheids- en beheersbeleid van de persoonlijke gegevens

Veiligheids- en beheersbeleid van de persoonlijke gegevens van de firma N. et B. Knauf & Cie SComm

N. et B. Knauf & Cie SComm hierna te noemen  “Wij“ of “Knauf Belgium”) zet zich in voor de bescherming en het respecteren van de privacy van haar klanten, om hen te voorzien van kwalitatieve en relevante diensten.

 

Binnen de Europese Unie is het recht op bescherming van persoonsgegevens immers vastgelegd in het Handvest van de Europese Unie. De algemene verordening inzake gegevensbescherming is vastgesteld met het oog op de harmonisatie en de modernisering van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Sinds 25 mei 2018 is deze verordening rechtstreeks van toepassing op alle lidstaten.

Dit privacybeleid beschrijft hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken door middel van uw gebruik van onze digitale platforms en tools, zoals websites, toepassingen. (hierna aangeduid als de “Platforms").

Wij nodigen u uit om het volgende zorgvuldig te lezen om ons beleid te begrijpen met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Wij engageren ons de inspanningen voort te zetten en dit beleid verder te ontwikkelen om de veiligheid en het beheer van uw persoonlijke gegevens te verbeteren. Wij nodigen u dan ook uit om u regelmatig te informeren over eventuele wijzigingen.

WIE ZIJN WIJ?

Onze platformen worden geëxploiteerd door N. et B. Knauf & Cie SComm, dat voor het grootste deel in handen is van, en gecontroleerd wordt door de Knauf-groep (hierna de “Groep” genoemd), en zelf eigenaar is van, en het zeggenschap heeft over andere bedrijven die tot de Groep behoren.

Om de efficiënte werking van ons bedrijf en de meest relevante diensten en adviezen te garanderen, zijn de tot de Groep behorende bedrijven verplicht om uw persoonlijke gegevens aan elkaar door te geven.

PRESENTATIE VAN HET BELEID VAN DE GROEP

De Groep heeft interne procedures ingevoerd om al uw gegevens te beschermen tegen elk kwaadwillig gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met het doel van de eerder gedefinieerde verwerking. Omdat IT-beveiliging één van onze belangrijkste aandachtpunten is, worden onze teams van specialisten voortdurend gemobiliseerd om een maximale bescherming van uw gegevens te garanderen in alle bedrijven die deel uitmaken van de Groep.

Daarnaast werken we samen met andere bedrijven of derden, die ons bepaalde diensten leveren, bijvoorbeeld:

 • De verwerking van de bestellingen;
 • De levering van de producten;
 • Het verlenen van diensten;
 • Verzending van post of elektronische post;
 • Het verwijderen van overbodige informatie uit onze klantenlijsten;
 • Het beheer van onze klantendossiers:
 • De analyse van onze databases;
 • Het verlenen van marketingondersteuning;
 • Het verstrekken van zoekresultaten en links;
 • Betalingsverwerking;
 • De overdracht van de inhoud;
 • Kredietrisicobeoordeling en klantenservice….

Wij zorgen ervoor dat onze partners zich aan de bepalingen van de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en aan dit beleid houden.

PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WIJ KUNNEN VERZAMELEN

Om u een kwaliteitsservice te kunnen garanderen, moeten wij u kennen. Daarnaast verzamelen en verwerken wij de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, betalingsinformatie, persoonlijk profiel, foto’s, afbeeldingen of opmerkingen, bij het gebruik van de diensten die worden aangeboden op onze platforms:

 • De formulieren ingevuld door u op onze platforms;
 • Inhoud van onze correspondentie;
 • Registratie of het aanmaken van een account op één of meer van onze platforms;
 • Abonnementen of bestellingen geplaatst op onze Platforms;
 • Deelname aan discussies of andere sociale media/participatieve functies op onze platforms;
 • Gebruik van sociale netwerken of andere platforms wanneer u verbinding heeft of een koppeling maakt naar onze platforms met Facebook, Twitter, Google, Instagram, LinkedIn of een ander online account (een “Connected Account”).
 • Deelnemen aan een wedstrijd, promotie of enquête;
 • Een probleem melden of ondersteuning vragen.

Daarnaast leidt het gebruik van onze Platforms tot het automatisch verzamelen van de volgende persoonlijke gegevens:

 • Technische informatie, waaronder IP-adres, verbindingsinformatie, type en versie van de browser, tijdzone, taal, browser plug-in types en versies, besturingssysteem en platform;
 • Informatie over uw bezoek, inclusief de volledige URL-link met klikken naar, van en via onze platforms (inclusief datum en tijd);
 • De pagina’s die u hebt bekeken of doorzocht; de responstijden van de pagina’s, downloadfouten, de duur van de bezoeken aan bepaalde pagina’s, de interactie-informatie op de pagina (zoals scrollen, klikken en zweven) en de gebruikte methoden om de pagina te verlaten.

Wij kunnen de persoonlijke gegevens verzamelen van vertrouwde externe partners en leveranciers, zoals technische, betalings- en leveringsdiensten, advertentienetwerken, analyseleveranciers, leveranciers in verband met een onderzoek over informatie of andere dienstverleners. In dit verband verbinden wij ons ertoe u op verzoek in te lichten over de traceerbaarheid van onze acties en u op een duidelijke en nauwkeurige manier te informeren.

Ten slotte vereist de raadpleging van onze Platforms het gebruik van cookies of andere traceertechnologieën van derden op onze sites. Daarom nodigen wij u uit om ons cookiebeleid te lezen. Naar de Cookies Policy

DOEL VAN HET VERWERKEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt om de volgende doeleinden te bereiken:

 • U in staat te stellen om te profiteren van onze diensten via onze platforms, waaronder interne operaties, reparatie, gegevensanalyse, testen, onderzoek, beveiliging en statistieken;
 • U informatie over de producten, diensten, inhoud of promoties van Knauf Belgium communiceren;
 • Verstrekken of toestaan aan geselecteerde derden om informatie over goederen of diensten aan u te verstrekken, onder meer door middel van gerichte reclame per interessegebied;
 • Respecteren van onze verplichtingen voorvloeiend uit elk contract tussen u en ons;
 • Onze platforms verbeteren, in het bijzonder om relevante, leuke en effectieve inhoud op alle media te garanderen, zodat u toegang hebt tot onze platforms;
 • U regelmatig informeren over de wijzigingen in onze platforms;
 • Uw toegang beheren op deze platforms;
 • Op uw verzoeken reageren;
 • U toestaan om met onze platforms te communiceren, bijvoorbeeld door commentaar te plaatsen;
 • U de mogelijkheid bieden om informatie van onze platforms te delen met digitale platforms van derden (sociale media, websites, forums, applicaties…);
 • Voldoen aan de wettelijke en reglementaire vereisten.

Voor elk specifiek verwerkingsdoel zullen wij u op de hoogte brengen en uw toestemming vragen, die te allen tijde kan worden ingetrokken.

Wij bewaren en gebruiken uw persoonlijke gegevens zo lang als redelijkerwijs noodzakelijk is om:

 • De eerder beschreven verwerkingsdoeleinden uit te voeren;
 • Aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen.

Zodra de verwerkingsdoeleinden zijn gerealiseerd, onze verplichtingen gerespecteerd en/of langere periode van inactiviteit in uw account, worden uw persoonlijke gegevens gewist, tenzij uitdrukkelijk door u wordt verzocht dit niet te doen.

UW RECHTEN EN KEUZES

U heeft het recht om de overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens op te vragen, het recht op informatie, het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens, het recht om deze te corrigeren of te verwijderen, en het recht om in bepaalde gevallen de verwerking te beperken of te verzetten, die u op elk moment gratis kunt uitoefenen door een e-mail te sturen naar [email protected] of door contact met ons op te nemen zoals beschreven in de rubriek  "Contact" hieronder.

Wij specificeren dat bij deze gelegenheid en met het oog op het veilig beheer van uw persoonlijke gegevens, een identiteitsbewijs kan worden aangevraagd.

Uw rechten kunnen omvatten:

 

 • Een kopie opvragen van de persoonlijke informatie die Knauf Belgium over u in haar bezit heeft, het doel van het verwerken, corrigeren of bijwerken van onjuiste gegevens, informatie over de ontvangers van uw persoonlijke informatie en het blokkeren en verwijderen van persoonlijke informatie;
 • Als u zich wilt abonneren op onze nieuwsbrief, gebruiken wij uw naam en e-mailadres om u de nieuwsbrief toe te sturen. U kunt ervoor kiezen om de ontvangst van onze nieuwsbrief of marketing e-mails te stoppen door de instructies voor het afmelden in deze e-mails te volgen;
 • In sommige gevallen kunt u een inventaris van uw persoonlijke gegevens opvragen die aan derden zijn doorgegeven en indien nodig, wanneer uw verzoek rechtmatig is met betrekking tot het doel van hun behandelingen, hun verwijdering aanvragen.
 • Als u vragen heeft over de bescherming van uw persoonlijke gegevens of als u contact wilt opnemen met één van onze verantwoordelijken voor de verwerking, stuur ons dan een gedetailleerd bericht naar het hierboven vermelde adres en wij zullen ons best doen om u te antwoorden. Als uw verzoek niet voldoende gedetailleerd is, weet dan dat wij het niet binnen een redelijke termijn kunnen behandelen.

OVERDRACHT VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Alle persoonlijke gegevens die u verstrekt, kunnen worden doorgegeven aan geselecteerde derden in Europa en over de hele wereld, evenals aan andere bedrijven van de Groep, in overeenstemming met de geldende regelgeving zoals beschreven in dit beleid.

Elke overdracht van bepaalde persoonsgegevens aan derden binnen de Groep gebeurt altijd binnen een strikt omschreven kader, voor een beperkte periode en met vertrouwde derden. De verzameling en het gebruik van informatie door de derde partij die deze functies levert, wordt beheerst door het privacybeleid van de derde partij en in het algemeen door een onderaannemingsovereenkomst.

Omdat de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is voor het behoud van uw vertrouwen, zullen wij de veiligheid ervan waarborgen en alle redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig en in overeenstemming met dit beleid inzake veiligheid en beheer van persoonlijke gegevens worden behandeld.

We hebben ook de nodige technische, administratieve en fysieke controles ingevoerd om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wanneer wij u echter een wachtwoord hebben meegedeeld of wanneer u een wachtwoord hebt gekozen dat u toegang geeft tot onze Platforms, bent u verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van dit wachtwoord. Wij vragen u om met niemand een wachtwoord te delen.

De geselecteerde derde partijen en bedrijven van de Groep aan wie uw persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven, zijn onder andere:

 • Zakelijke partners, leveranciers en onderaannemers die ons in staat stellen onze platforms te exploiteren of u een product of dienst te leveren;
 • Zakelijke partners, leveranciers en onderaannemers om u te voorzien van reclame of andere informatie over promoties en aanbiedingen die voor u interessant kunnen zijn;
 • Externe partners die gezamenlijke marketing-, product- of dienstenactiviteiten uitvoeren met Knauf Belgium, met inbegrip van informatie verzameld door Knauf Belgium buiten de gezamenlijke activiteiten, voor zover deze bekendmaking is toegestaan door de toepasselijke wetgeving en voor zover u zich niet hebt afgemeld zoals hieronder beschreven.

 

De persoonlijke gegevens die aan bovengenoemde derden en bedrijven van de Groep kunnen worden meegedeeld, omvatten geaggregeerde gegevens bestemd voor adverteerders, advertentienetwerken en sociale netwerken die gegevens nodig hebben om advertenties te selecteren en te verspreiden die relevant zijn voor u en anderen. We kunnen ook geaggregeerde informatie gebruiken om adverteerders te helpen bij het bereiken van het type publiek waarop ze zich willen richten. Wij kunnen de persoonlijke gegevens die wij van u hebben verzameld, gebruiken om ons in staat te stellen de wensen van onze adverteerders te respecteren door hun advertenties aan deze doelgroep te tonen.

Ook hier werkt Knauf Belgium samen met geselecteerde externe bedrijven die een breed scala aan online oplossingen aanbieden. Ook is het soms noodzakelijk dat Knauf Belgium deze bedrijven toegang geeft tot beperkte persoonlijke gegevens van onze gebruikers. In dergelijke gevallen zal Knauf Belgium enkel de persoonsgegevens delen die nodig zijn voor de uitoefening van hun functies en zal Knauf Belgium hen niet toestaan deze gegevens voor andere doeleinden te gebruiken;

De verzamelde gegevens kunnen worden geanonimiseerd of gepseudonimiseerd, afhankelijk van het vastgestelde doel van de verwerking, voordat ze worden overgedragen aan aanbieders van analyses en zoekmachines, die ons helpen om onze platforms te verbeteren en te optimaliseren.

Indien Knauf Belgium, die deze platforms of nagenoeg al haar activa controleert, wordt overgenomen door een derde partij, kunnen de persoonlijke gegevens die zij in haar bezit heeft, één van de overgedragen activa zijn en aan potentiële kopers worden meegedeeld.

Tot slot, en in antwoord op een verzoek van de relevante overheidsinstanties, kunnen wij verplicht worden uw persoonlijke gegevens openbaar te maken om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN KINDEREN JONGER DAN 16 JAAR

Onze platforms zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar en Knauf Belgium verzamelt geen informatie van kinderen jonger dan 16 jaar zonder toestemming van hun ouders en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

VERANDERING IN ONS BELEID

Alle belangrijke wijzigingen die wij in de toekomst aanbrengen in ons beleid inzake beveiliging en beheer van persoonlijke gegevens zullen op deze pagina worden geplaatst. Alvorens de wijziging van kracht wordt, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen via onze platforms of, per e-mail. Controleer regelmatig de updates of wijzigingen in ons beleid voor beveiliging en beheer van persoonlijke gegevens. Deze wijzigingen treden in werking na het verkrijgen van uw toestemming, indien nodig, in overeenstemming met de lokale wetgeving. Als u niet akkoord gaat of instemt met dergelijke updates of wijzigingen, gelieve dan geen gebruik te maken van onze platforms.

 

CONTACT

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom door een verzoek in te dienen bij [email protected]. Wij kunnen alleen reageren op privacy verzoeken via dit e-mailadres. Voor vragen, opmerkingen of verzoeken die geen betrekking hebben op dit privacybeleid, kunt u contact opnemen via [email protected].

Ons postadres:

N. et B. Knauf & Cie SComm

Rue du Parc industriel, 1

4480 ENGIS – België

Ons algemeen telefoonnummer: +32 4 273 83 11

GEBRUIK VAN MEDALLIA

Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

Wij gebruiken de tool voor klantenfeedback "Medallia" van Medallia, Inc, 575 Market St. Suite 1850, CA 94105 San Francisco, USA. Medallia maakt gebruik van cookies, dat zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in het cachegeheugen van uw webbrowser op uw eindapparaat en die een analyse van uw gebruik van onze online aanwezigheid mogelijk maken. Als gevolg daarvan kunnen persoonsgegevens worden opgeslagen en geanalyseerd, met name uw activiteit (zoals de begintijd van uw bezoek aan onze website), apparaat- en browserinformatie (zoals het besturingssysteem) en een traceercode (gepseudonimiseerde gebruikers-ID).

Voor meer informatie over de gegevensverwerking van Medallia, klik hier: https://www.medallia.com/privacy-policy/

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken Medallia om u te enquêteren over uw behoeften en ervaringen met betrekking tot onze online aanwezigheid om de gebruikerservaring op onze online aanwezigheid op basis van deze informatie te optimaliseren.

Categorieën van persoonsgegevens

Om bovengenoemd doel te bereiken, zullen de volgende gegevens worden verwerkt:

• Functieprofiel en klantensegment

• Feedback over de klantervaring met Knauf en Knauf producten

• Contactgegevens (bijv. naam, telefoonnummer, ...) met uitdrukkelijke toestemming in de desbetreffende enquête

Er worden geen bijzondere categorieën persoonsgegevens verzameld.

Ontvanger

De ontvanger van uw persoonsgegevens is Medallia. Medallia verwerkt uw persoonlijke gegevens namens ons en in opdracht van ons in het kader van de orderverwerking. Voor dit doel worden uw gegevens opgeslagen op een server van Medallia in Frankfurt, Duitsland. Daarnaast op een back-upserver in Amsterdam, Nederland.

Verder zijn andere bedrijven van de Knauf-groep ook ontvangers van uw persoonsgegevens. Ten behoeve van de technische ondersteuning verwerken deze bedrijven uw persoonsgegevens namens ons en in opdracht van ons in het kader van een opgedragen verwerking.

Doorgifte van gegevens aan derde landen

Doorgifte naar derde landen is mogelijk. Als passende garanties zijn zogenaamde standaardcontractbepalingen overeenkomstig art. 46 DS-GVO gesloten. Daarnaast worden maatregelen genomen om een gegevensbeschermingsniveau te waarborgen dat overeenkomt met het niveau dat in de EU geldt op basis van de GDPR. Voor derde landen waarvoor een adequaatheidsbesluit bestaat, is het adequaatheidsbesluit eveneens van toepassing. Meer informatie is hier te vinden: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_de. Details over de verwerking van uw persoonsgegevens door Medallia zijn te vinden op https://www.medallia.com/privacy-policy.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers is hun toestemming overeenkomstig Art. 6 para. 1 p.1 lit. a DS-GVO in combinatie met. Art. 49 para. 1 p. 1 lit.a DS-GVO.

Duur van de opslag

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden te vervullen of zolang als de wet dit voorschrijft.

Mogelijkheid van herroeping en verwijdering

U hebt het recht uw verklaring van toestemming op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming te allen tijde in te trekken. De herroeping van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de herroeping is uitgevoerd. U kunt zowel het verzamelen als het verwerken van uw persoonsgegevens door Medallia voorkomen door de opslag van cookies van derden op uw computer te verhinderen, de "Do Not Track"-functie van een ondersteunende browser te gebruiken, de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen of een scriptblocker zoals NoScript (https://noscript.net/) of Ghostery (https://www.ghostery.com) in uw browser te installeren. Daarnaast kunt u aanspraak maken op de rechten die zijn uiteengezet onder "UW RECHTEN EN KEUZES" van dit privacybeleid: https://knauf.be/nl/gdpr

GEBRUIK VAN HUBSPOT

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij gebruiken functies die worden geleverd door HubSpot Inc, 2nd Floor, 25 First Street, Cambridge, MA 02141, USA (hierna: HubSpot). HubSpot is een geïntegreerde softwareoplossing die we gebruiken voor verschillende aspecten van onze online marketing. Deze omvatten: E-mailmarketing (nieuwsbrieven en geautomatiseerde mailings, bv. om downloads te verstrekken), publicatie & rapportage van sociale media, rapportage (met name verkeersbronnen, hits, enz. ...), contactbeheer (met name gebruikerssegmentatie & CRM), landingspagina's en contactformulieren. HubSpot plaatst hiervoor een cookie op uw computer. Persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen en geëvalueerd, in het bijzonder de activiteit van de gebruiker (met name welke pagina's werden bezocht en welke elementen werden aangeklikt), alsmede apparaat- en browserinformatie (met name het IP-adres en het besturingssysteem), gegevens over het getoonde reclamemateriaal (met name welk reclamemateriaal werd getoond en of de gebruiker erop klikte), maar ook gegevens van reclamepartners (met name gepseudonimiseerde gebruikers-ID's).

Meer informatie over de verwerking van gegevens door HubSpot vindt u hier: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

2. Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uitsluitend de HubSpot plugin om onze marketing te optimaliseren.

3. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers is de toestemming van de gebruiker overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, onder a), DSGVO.

4. Duur van de opslag

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden te verwezenlijken of zoals vereist door de wet, bijvoorbeeld voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden.

5. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

U hebt het recht uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. De rechtmatigheid van de verwerking die tot het tijdstip van herroeping reeds op basis van de toestemming is verricht, wordt door de herroeping van de toestemming niet aangetast.

U kunt voorkomen dat HubSpot uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt door te voorkomen dat cookies van derden op uw computer worden opgeslagen, door de functie "Do Not Track" van een ondersteunende browser te gebruiken, door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen of door een scriptblocker, zoals NoScript (https://noscript.net/) of Ghostery (https://www.ghostery.com), in uw browser te installeren.

Meer informatie over bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden ten opzichte van HubSpot vindt u hier: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy

6. Categorieën van persoonsgegevens:

Klantgegevens, met name contactgegevens, zoals telefoon- en e-mailgegevens, contactgeschiedenis en andere gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het contract. Bezoekers en gebruikers van het online-aanbod. Hierna worden de betrokkenen ook collectief "gebruikers" genoemd.

Soorten gegevens die worden verwerkt:

Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), inhoudsgegevens, contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, klantencategorie), gebruiksgegevens (bijv. bezochte webpagina's, aangeklikte links, belangstelling voor inhoud, toegangstijden), meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).

GEBRUIK VAN ADOBE ANALYTICS

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij gebruiken de analysedienst Adobe Analytics van Adobe Inc, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, VS en haar vertegenwoordiger in de EU, Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republiek Ierland (hierna: Adobe). Hiervoor plaatst Adobe een cookie op uw computer. Hierdoor kunnen persoonlijke gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd, in het bijzonder de activiteit van de gebruiker (met name welke pagina's werden bezocht en welke elementen werden aangeklikt) en informatie over het apparaat en de browser (met name het IP-adres en het besturingssysteem).

Meer informatie over de verwerking van gegevens door Adobe vindt u hier: https://www.adobe.com/de/privacy.html

2. Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van persoonsgegevens van gebruikers door Adobe Analytics stelt ons in staat het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. Door de verkregen gegevens te evalueren, kunnen wij informatie verzamelen over het gebruik van afzonderlijke onderdelen van ons aanbod. Dit helpt ons om onze website voortdurend te verbeteren en ook de gebruiksvriendelijkheid in dit verband te vergroten.

3. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers is de toestemming van de gebruiker overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, onder a), DSGVO.

4. Duur van de opslag

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden te verwezenlijken of zoals vereist door de wet, bijvoorbeeld voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden.

5. Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

U hebt het recht uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. De rechtmatigheid van de verwerking die tot het tijdstip van herroeping reeds op basis van de toestemming is verricht, wordt door de herroeping van de toestemming niet aangetast. U kunt het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens door Adobe voorkomen door te voorkomen dat cookies van derden op uw computer worden opgeslagen, door de "Do Not Track"-functie van een ondersteunende browser te gebruiken, door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen of door een scriptblokker zoals NoScript (https://noscript.net/) of Ghostery (https://www.ghostery.com) in uw browser te installeren.

U kunt zich afmelden voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door deze link te volgen: https://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.htmlFor

Klik hier voor meer informatie over opt-out en het verwijderen van gegevens van Adobe: https://www.adobe.com/de/privacy.html

6. Categorieën van persoonsgegevens

Klantgegevens, met name contactgegevens, zoals telefoon- en e-mailgegevens, contactgeschiedenis en andere gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het contract. Bezoekers en gebruikers van het online-aanbod. Hierna worden de betrokkenen ook collectief "gebruikers" genoemd.

Soorten gegevens die worden verwerkt:

Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), inhoudsgegevens, contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, klantencategorie), gebruiksgegevens (bijv. bezochte webpagina's, aangeklikte links, belangstelling voor inhoud, toegangstijden), meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).