Gipspleisters

Gipspleisters

Kunnen gipspleisters in een badkamer toegepast worden?

In geval van privé badkamers kan men zonder probleem traditionele gipspleisters (Knauf MP 75, ECOfin of andere) voorzien, indien het pleister niet wordt blootgesteld aan spatwater. Op meer gevoelige plaatsen, zoals zones die occasioneel blootgesteld kunnen worden aan spatwater (rondom het bad, vochtige lokalen met RV < 60 %, …), kan men bijvoorbeeld een waterafstotend gipspleister zoals de Knauf AquaStuc toepassen. Een tijdelijke blootstelling aan een vochtig binnenklimaat heeft geen negatieve invloed, op voorwaarde dat het pleister vervolgens correct kan drogen.

Gipspleisters (zelfs waterafstotende pleisters) mogen echter nooit toegepast worden in lokalen met een binnenklimaatklasse IV (dus met een RV > 60 %, zwembaden, vochtige industriële lokalen, publieke kleedkamers, …). In dit geval raden wij de cementgebonden pleisters aan (gamma Knauf MiXem), en een bijkomende afdichting te voorzien (afdichtingsmat + betegeling, geschikte verf, …).

Hoelang moet ik wachten alvorens een verflaag, behangpapier of betegeling aan te brengen op het gipspleister?

Het gipspleister moet volledig droog zijn alvorens hierop een betegeling of verflaag aan te brengen. Indien nodig moet het lokaal verwarmd worden (warme lucht kan meer vocht opnemen), maar veel belangrijker is deze vochtige lucht te evacueren uit het lokaal door een goede ventilatie of door gebruik te maken van speciale bouwdrogers (droogpotten). Onder goede omstandigheden kan een gipspleister al na een 4-tal weken voldoende droog zijn.

Wat is het verschil tussen een minerale pleisterlaag en een gipslaag?

Met een mineraal pleister (mineraal komt in vrije vorm in de natuur voor) wordt doorgaans een pleister uit cement of kalk met een korrel (zand, marmer, kalksteen, enzovoort) bedoelt. Maar ook een gipspleister is eigenlijk een mineraal pleister, aangezien een gipskristal een mineraal is. Er bestaan echter ook pleisters die mengelingen zijn van verschillende bindmiddelen (bijvoorbeeld kalkcementpleister).

Hoe werk ik de voeg af tussen een wand met gipsplaten en een bepleisterde muur die in elkaars verlengde staan?

Een muur bestaande uit een metselwerk en een gipspleister, of een wand die opgebouwd is uit een structuur met gipsplaten zijn twee totaal verschillende systemen met een verschillende werking. Indien deze muren in elkaars verlengde staan zou je kunnen stellen dat de aansluiting tussen de verschillende materialen (gipspleister-gipsplaat) eenvoudig opgevuld wordt met hetzelfde voegproduct dat je gebruikt voor het afwerken van de gipsplaten. Bij deze techniek is het risico op barstvorming ter hoogte van deze aansluiting, omwille van de verschillende werking van de systemen echter zeer reëel. Bijgevolg is deze werkwijze niet echt aan te raden. De ideale oplossing is. het voorzien van een zuivere en rechte uitzettingsvoeg ter plaatse van deze aansluiting. Dit kan je concreet verwezenlijken door gebruik te maken van een gipsplaat met een rechte en zuivere kant (het maken van een zogenaamde decoratieve schaduwvoeg) of door gebruik te maken van stop- of uitzettingsprofielen voor gipsplaten.

Hoe kan ik scheuren in een oude pleisterlaag herstellen?

Scheuren in een gipspleister kan men V-vormig opensnijden. Vervolgens behandelen met een primer Knauf Diepgrond en vervolgens terug opvullen met een hard voegproduct zoals Knauf Uniflott of een zacht voegproduct zoals Knauf Renoband. Later wordt het gehele plafond voorzien van een gepaste verflaag. Uiteraard dient men er eerst zeker van te zijn dat de ondergrond stabiel is en ook wat de oorzaak van de barstvorming is. De genoemde herstelmethode heeft een kans op slagen als de scheurvorming stabiel is en niet meer verder evolueert. Als de kans groot is dat barstjes en scheurtjes weerkeren, kan je een elastische plafondverf tegen scheuren aanbrengen. Vraag hier naar in je verfspeciaalzaak. Verder kan je ook glasvliesbehang aanbrengen, het glasvlies is stevig genoeg om scheurtjes op te vangen. Glasvlies is het bekendst in verschillende reliëfdessins, maar bestaat ook in een gladde versie, die hiervoor ook geschikt is.

Kan gips worden aangebracht op metselwerk in zeer slechte staat?

Het is bekend dat oud metselwerk poedervormig is en niet erg stabiel. Wat de voorbehandeling ook is, de hechting van de pleister zal nooit optimaal zijn. In plaats daarvan kan de speciale Knauf Stucanet SN-staalwapening worden gebruikt, die met deuvels aan de wand wordt bevestigd (let op: de deuvels moeten corrosiebestendig zijn en compatibel met dit type ondergrond). De pleister wordt vervolgens door de wapening op de ondergrond aangebracht. Het is ook mogelijk om een metalen of houten constructie te installeren waarop de gipsplaten volgens de regels van het vak worden gelegd. Het is dus mogelijk om onafhankelijk van de kwaliteit van het substraat te handelen.

Kan ik een gipspleister aanbrengen op een metselwerk dat in zeer slechte toestand is?

Een gekend probleem is dat oude metselwerken soms zeer zacht, poederig en niet vast zijn. Ongeacht de voorbehandeling, zal de hechting van het pleister dan nooit optimaal zijn. Men kan opteren voor een speciale metalen wapening Knauf Stucanet SN die eerst met pluggen (let op: de pluggen moet corrosiebestendig, voldoende lang en compatibel met deze zachte ondergrond zijn) op de wand wordt bevestigd. Vervolgens wordt het gips doorheen de wapening op de ondergrond aangebracht. Een andere mogelijkheid is natuurlijk het plaatsen van een houten of metalen structuur met hierop gipsplaten die afgewerkt worden volgens de regels der kunst. Alzo blijft men volledig onafhankelijk van de kwaliteit van de ondergrond.

Mogen de pleisterdragers Knauf Stucanet of Knauf Stucplaten rechtstreeks op het dampscherm of de isolatielaag aangebracht worden?

Neen, dit is af te raden. Je kan best een tegenbelatting aanbrengen en hierop Stucanet of Knauf. Stucplaten plaatsen. Enerzijds creëer je zo een spouw tussen de rugkant van de pleisterdrager en het dampscherm of isolatie, waardoor het gips sneller zal drogen. Dit komt het gips alleen maar ten goede.Anderzijds kan je het gips goed in de gaatjes van het Stucanet en in de open voegen tussen de Knauf Stucplaten drukken om een goede hechting te krijgen. Wanneer je de pleisterdrager tegen het dampscherm of isolatie drukt, is dit niet optimaal.

Kan het kwaad als er zoutuitbloeiingen aanwezig zijn op een metselwerk dat bepleisterd moet worden?

De aanwezigheid van uitbloeiingen op het oppervlak van een pleister of het metselwerk duidt op een probleem van zouten afkomstig van het metselwerk. Dit kan wel degelijk leiden tot schade (onthechting, degradatie) aan de pleisterlaag of eventueel aan de later aan te brengen afwerklagen (behang, verf, enz.). Het risico hangt af van diverse factoren zoals de aard van de zouten, de hoeveelheid, het vochtgehalte van de ondergrond, enz. Dikwijls gaat dit fenomeen ook gepaard met een vochtprobleem.

Kan je een gipspleister aanbrengen op een verflaag?

Op een geverfde ondergrond kan je niet met een sluitende garantie een traditionele gipsbepleistering aanbrengen. Het risico dat de oude verflaag loskomt onder invloed van het nieuwe, natte gewicht van de pleisterlaag is reëel en de hechting van het pleistermateriaal zal nooit optimaal zijn, zelfs niet als je gebruikmaakt van een speciale primer. Met alternatieve methoden zoals het gebruik van pleisterdragers, metalen wapening Stucanet SN en Knauf Voorzetwanden kan je deze situatie wel aanpakken, maar doorgaans vergen deze methoden een bijkomende dikte van meerdere centimeters. De eenvoudigste oplossing is het aanbrengen van een speciale, dunne plamuurlaag. Je moet daarvoor eerst het oppervlak grondig reinigen en ontvetten. Vervolgens kan je hierop een speciale primer, zoals Knauf PG 2, en een synthetische en klevende plamuurlaag Knauf F2F aanbrengen met een dikte van enkele millimeters. Na het drogen kan deze afwerklaag nog licht opgeschuurd worden.

Kan ik overeenkomstige RAL referenties vinden voor de Knauf kleuren ?

De beschikbare kleuren voor onze buitenpleisters zijn geklasseerd volgens onze eigen kleurenkaart : Knauf Standard/Classic. Het is bijgevolg niet mogelijk een exacte overeenkomst te geven met referenties afkomstig van andere kleurensystemen (bv. RAL, NCS, Pantone of andere). De RGB referentie van de betrokken Knauf kleur kan wel bepaald worden. Deze RGB referentie is een combinatie van 3 waarden, die respectievelijk overeenkomen met het niveau van rood, groen en blauw in de kleur. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze Technical Competence Center via volgend mailadres : [email protected]

Een kleurenvergelijking blijft steeds een moeilijke en delicate oefening. De perceptie van een kleur is verbonden aan de reflectie van het licht op het oppervlak. In dat opzicht moeten er dus meerdere externe factoren in acht genomen worden, onder andere de ruwheid/gladheid van het oppervlak, de glansgraad, aard van de afwerking (mineraal of organisch), aard van de ondergrond, oriëntatie van het oppervlak, enz. Het is daarom altijd aangeraden om ter plaatse een vergelijking te maken op basis van de gekozen kleurreferentie (RAL, NCS, KNAUF, enz.) en eventueel de keuze te verfijnen op basis van reële kleurstalen.

Kan ik een oude pleisterlaag opnieuw bepleisteren?

Voorafgaandelijk wordt het bestaande gipspleister best gecontroleerd of deze nog stabiel, stofvrij, hechtend en voldoende hard is. In het geval van twijfel wordt de oude laag verwijderd en vervangen door een nieuwe bepleistering. Op een stabiele en goed hechtende bestaande gipsbepleistering, en na voorbehandeling met een geschikte primer, adviseren we meestal een dunlagige afwerking (in pastavorm of een dunpleister op gipsbasis). Indien men in bepaalde omstandigheden toch dikker moet pleisteren, is het gebruik van een pleisterdrager te overwegen om de hechting te garanderen. Hiervoor kan men de Knauf Stucanet SN gebruiken ; dit is een verzinkt stalen net, die met geschikte roestvrije stalen fixaties mechanisch wordt bevestigd tot in de draagkrachtige ondergrond. Ook in dit geval wordt het oppervlak vooraf stofvrij gemaakt en behandeld met een geschikte primer. Ter hoogte van kritische overgangen is het aangewezen in de nieuwe pleisterlaag een wapeningsweefsel in te bedden.

Haarscheurtjes op sierpleisters : wat is aanvaardbaar ?

Fijne barstvorming is een fenomeen dat zich mogelijk kan voordoen op sierpleisters die worden geplaatst op basispleisters in buitenbereik. Dit komt vooral voor bij pleisters op basis van een hydraulisch bindmiddel (kalk- of cementrijke producten). Meestal uit zicht dit in de vorm van een willekeurig net van haarscheurtjes, deels of over het ganse oppervlak. Het ontstaan van deze haarscheurtjes wordt beïnvloed door diverse factoren, zoals de aard van het sierpleister, ongunstige drogingsomstandigheden (felle wind, hoge temperaturen, …) of de verwerking (hoeveelheid water, type werktuigen, …). Volgens de geldende richtlijnen zijn stabiele haarscheurtjes met een breedte kleiner als 0,2 mm en met een beperkte lengte aanvaardbaar en zullen dergelijke fijne barsten geen afbreuk doen aan de technische en mechanische eigenschappen van het systeem. In de meeste gevallen zullen dergelijke barsten eerder zorgen voor een esthetisch ongemak (des te meer indien de afwerking een fijne korrelgrootte bezit), hetgeen beperkt kan worden door de toepassing van een egaliserende en overbruggende verf (zoals Knauf Faserfarbe).

Wat is het IBR label en welke garanties biedt dit ?

Het IBR label is een onafhankelijke en vrijwillige keuring, verstrekt door het Institut für Baubiologie Rosenheim GmbH in Duitsland, die bevestigt dat het product geen risico’s inhoudt voor de mens en milieu en geschikt is voor een toepassing in binnenlokalen. De producten worden onderworpen aan strenge testen en eisen, o.a. op vlak van VOS (vluchtige organische stoffen), biocides, zware metalen, enz. Knauf draagt de kwaliteit van zijn producten hoog in het vaandel. De pleisters Knauf MP 75, ECOfin en Silko 36 beschikken over dit label, dat beschikbaar is op de productpagina van de producten.

Renovatie van « oude » binnenpleisters : hoe gaat u best tewerk ?

De herstelling of vernieuwing van oude bestaande binnenpleisterwerken staat met stip bovenaan bij de renovatie van oude gebouwen. De bestaande pleisterlagen werden vaak uitgevoerd met een basislaag, meestal op basis van leem en vezelachtig materiaal zoals koeienharen of stro. Daarop werd dan een dunne laag op basis van kalk aangebracht als afwerking. Om deze pleisters te renoveren is het noodzakelijk om eerst de stabiliteit ervan te controleren. In het algemeen is het vooral de dunne eindlaag die de neiging heeft om los te komen, terwijl de basislaag goed stabiel en hechtend is. In dit geval is het mogelijk om de betrokken zones te herstellen met een gipsgebonden dunpleister zoals de Knauf Fix&Finish. In sommige gevallen kan een gepaste voorbehandeling noodzakelijk zijn in functie van de toestand en absorptie van de basislaag (bv. grondeermiddel Knauf Stuc-Primer of Diepgrond). Na uitharding van de herstelde zones kan men vervolgens een nieuwe dunne laag Fix&Finish over het volledige oppervlak aanbrengen, om het pleister een nieuw uitzicht te geven. Na de volledige droging wordt het pleister geschilderd met een verfsysteem naar keuze. Indien de grondlaag ook problemen van onthechting of een gebrek aan stabiliteit vertoont, wordt ter hoogte van deze zones de bepleistering afgekapt tot op de dragende ondergrond. Deze kunnen hierna hersteld en opgevuld worden met een klassiek gipspleister zoals de Knauf Goldband, om terug in hetzelfde vlak te komen als de bestaande bepleistering. Na volledige droging van deze herstellingen kan men vervolgens een laag dunpleister aanbrengen, zoals hierboven beschreven.

Hoe bereken ik het verbruik van het gipspleister Knauf MP 75 ?

Knauf MP 75 pleister moet altijd worden aangebracht in een gemiddelde dikte van 10 mm. Op basis van deze gemiddelde dikte betekent dit een rendement van +/- 8 kg/m², d.w.z. ongeveer 3 m² per zak van 25 kg.

Dit verbruik is een schatting voor een toepassing op een vlakke en regelmatige ondergrond. Dit kan aanzienlijk variëren als de ondergrond veel onregelmatigheden vertoont en er dus op sommige plaatsen meer product nodig is.

Als de ondergrond erg ongelijk is of een licht uit het lood staat, kan de dikte van de pleisterlaag groter zijn. Voor diktes > 25 mm moet in twee lagen worden gewerkt. De eerste laag moet horizontaal worden gekamd met een pleisterkam voordat deze uithardt. De tweede laag wordt geplaatst nadat de eerste laag is uitgehard.

Wij herinneren u eraan dat, afhankelijk van de aard van de ondergrond, deze voorafgaand aan het aanbrengen van Knauf MP 75 moet worden behandeld met de juiste Knauf primer. Om deze te kiezen, verwijzen wij u naar ons artikel over dit thema : 
behandeling van de ondergrond alvorens te bepleisteren

Het gipspleister Knauf AquaStuc, uw bondgenoot voor de vochtigeruimtes?

Zoals de naam het zegtis dit pleister meer specifiek bestemd voor de afwerking van vochtige ruimtes in privéwoningen. AquaStuc kan éénlagig worden toegepast en met een gladde afwerking zoals bij klassieke pleisters, zowel in keukens, badkamers of toiletten. Dankzij zijn waterwerend karakter –ca. 6 maal groter dan traditionele gipspleisters –bekomt men een hoge bestendigheid tegen spatten.

Zijn groene kleur is makkelijk herkenbaar en het kan zowel handmatig als machinaal aangebracht worden. Bovendien is het compatible met de primers van het Knauf gamma van gipspleisters.

De gladde en verfklare afwerking maakt het mogelijk om AquaStuc te gebruiken voor oppervlakken die niet betegeld zouden moeten worden, waardoor één enkel product kan gebruikt worden. Voor zones die onderhevig zijn aan spatwater is het echter steeds noodzakelijk om het pleister bijkomend te beschermen met behulp van een afdichting (bv. bitumineuze afdichting of afdichtingsmat).